Rehné Martin Konsult & Idéutveckling AB – Integritetspolicy

I samband med att du ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter.
Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information.
Den information som vi samlar in behandlar vi i enlighet med dataskyddsförordningen.
Det är Rehné Martin Konsult & Idéutveckling AB som är ansvarig för dina personuppgifter.

Uppgifter som samlas in och behandlas
Vi samlar in och behandlar uppgifter:
– som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex när du köper en tjänst eller produkt hos oss, kontaktar kundservice eller när du skriver upp dig för att få nyhetsbrev från oss.
– som skapas när du använder någon av våra tjänster
– som vi hämtar från andra källor, t ex register som används för kreditbedömningar, från operatörer och från samarbetspartners (t ex olika sociala medier och marknadsföringsnätverk).
Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

Hur använder vi din information
All behandling av data baseras på någon av följande fyra rättsliga grunder:
– Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig
– Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet
– Du har samtyckt till behandlingen
– Efter en intresseavvägning
Nedan följer några exempel på ändamål där vi behandlar dina kunduppgifter:

Leverans av produkt och tjänst
Vi behandlar data för att kunna leverera, fakturera och supportera de produkter och tjänster du beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss.
Vi kommer även behandla data för att säkerställa driften av tjänsten, för support och felavhjälpning och hantering av andra incidenter.
(Rättslig grund: Avtal)

Kommunikation kring produkt och tjänst
Vi behandlar data för att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, t ex när du kontaktar oss för att få information, offert eller ger oss feedback.
(Rättslig grund: Intresseavvägning)

Marknadsföringsändamål
Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig.
Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon.
(Rättslig grund: Intresseavvägning)

Vem delar vi kunddata med?
Till underleverantörer som behandlar data för vår räkning.
Vi anlitar för vissa av våra tjänster underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster till dig.
Vi är dock fortsatt ansvariga för den behandlingen av dina uppgifter som underleverantörer utför på vårt uppdrag.
Underleverantörer får endast använda uppgifterna för det ändamål som vi anger.
(Rättslig grund: Avtal)

Lagring av uppgifter
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.
Så länge du är kund hos oss, och under ett år därefter sparar vi dina kunduppgifter.
I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar.
Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas längre.

Skydd av information
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.
Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter
Enligt den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 25 maj 2018 har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dem och hur länge vi sparar dem.

Utdrag ur våra register
Du kan när som helst (kostnadsfritt en gång per år) vända dig till Rehné Martin Konsult & Idéutveckling AB med en begäran om registerutdrag.
Du måste tydligt ange vilken information du vill ta del av. Begäran ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig.
Vi kommer att skicka registerutdrag till din folkbokföringsadress.
Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

Rätt till rättelse och radering
Du kan begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta oss.

Återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du givit oss för en viss behandling av dina kunduppgifter.

Tillsynsmyndighet
Det är din rättighet att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte behandlas korrekt.

Uppdatering av integritetspolicy
Vi uppdaterar löpande denna policy och en ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats.